Algemene Voorwaarden Echo Marketing

Algemene voorwaarden in PDF

 

Artikel 1: Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met Echo Marketing een overeenkomst afsluit b) Echo Marketing gevestigd te Haarlem ( KVK: 50591045).

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Echo Marketing aangeboden diensten, evenals op alle rechtsverhoudingen tussen Echo Marketing en Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht Echo Marketing derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Echo Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Echo Marketing zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Echo Marketing schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Echo Marketing.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Echo Marketing een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Echo Marketing tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Echo Marketing zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Echo Marketing aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Echo Marketing worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Echo Marketing zijn verstrekt, heeft Echo Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Echo Marketing de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Echo Marketing heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hetgeen overeengekomen.

5.2 Echo Marketing heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien Echo Marketing verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal Echo Marketing Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyse-Rapporten worden door Echo Marketing opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van Echo Marketing genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Echo Marketing aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Echo Marketing geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft Echo Marketing het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Echo Marketing zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Echo Marketing gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Echo Marketing zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal Echo Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal Echo Marketing geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Echo Marketing aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Echo Marketing zijn toegezonden.

9.5 Door Echo Marketing ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Echo Marketing aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Echo Marketing.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2 Echo Marketing behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons-)gegevens die aan Echo Marketing worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan Echo Marketing voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Echo Marketing direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Echo Marketing, tenzij Echo Marketing hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding dan wel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Echo Marketing om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Echo Marketing zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door Echo Marketing verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Echo Marketing openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Echo Marketing en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Echo Marketing.

12.2 Echo Marketing behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Echo Marketing voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien Echo Marketing bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Echo Marketing, dan wel de derde partij.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd met een periode van één (1) maand, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) kalendermaand. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

13.3 Echo Marketing heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;
(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Echo Marketing, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. Echo Marketing heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Echo Marketing aan te geven wijze.

15.2 Na het verstrijken van deze  betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Echo Marketing gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Echo Marketing is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van (i) overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van verhoging van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen
BTW verschuldigd.

15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is Echo Marketing gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door Echo Marketing verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode – met een maximum van zes (6) maanden -, aan Echo Marketing te vergoeden.

15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Echo Marketing verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen.
Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Echo Marketing te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.
16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Indien Echo Marketing aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt.

17.2 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Echo Marketing wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn als gevolg van handelen of nalaten van de Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

17.3 Echo Marketing gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Echo Marketing en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

17.5 Indien er voor Echo Marketing op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met Echo Marketing, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

17.6 Schade waarvoor Echo Marketing op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Echo Marketing, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart Echo Marketing ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Echo Marketing is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Echo Marketing niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

18.2 In geval van overmacht is Echo Marketing gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Echo Marketing is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling
te doen.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

19.2 Echo Marketing heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

19.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Echo Marketing het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben  de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

19.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Haarlem, tenzij Echo Marketing anders beslist.